ThaiChinese.net:Thai Chinese community site...History of China About Us

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

About Us à¡ÕèÂǡѺ¾Ç¡àÃÒ

พวกเราคณะผู้จัดทำเวบไซท์ www.thaichinese.net มีความมุ่งมั่นเพื่อให้เวบนี้เป็นสื่อ-
กลางสำหรับชาวไทยเชื้ื่อสายจีนทั้งหลายที่มีอยู่ในแผ่นดินไทย  ซึ่งเป็นแผ่นดินที่เหล่า
พวกเราชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายได้อาศัยอยู่อย่างอบอุ่น ร่มเย็นเป็นสุขภายในพระ-
บารมีปกเกล้าปกกระหม่อนแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งไมตรีจิต มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จนชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวน
มาก สามารถใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนในสังคม จนแทบจะแยกแยะไม่ออกระหว่างคนไทย
กับคนจีน นอกจากผิวพรรณหน้าตา  และลูกหลานจีนจำนวนมากละเว้นที่จะศึกษาจดจำ
รากเหง้าแห่งความเป็นมาของบรรพบุรุษตนเอง นับตั้งแต่ภาษาพูด ภาษาเขียน และแม้
กระทั่ง“แซ่”ตัวเองยังเขียนเป็นภาษาจีนไม่ได้ แต่ทั้งนี้จะโทษลูกหลานชาวไทยเชื้อสาย
จีนเหล่านี้ก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว ส่วนหนึ่งเป็นการสืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ
การเมือง การปกครองของรัฐไทยในอดีตที่ผ่านมา   ที่เลือกที่จะอยู่ข้างทุนนิยมอย่าง
สหรัฐอเมริกา และมองลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ที่ประเทศจีนใช้ปกครองอยู่เป็น
ดั่งยักษ์มารปีศาจ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของชาวจีนในแผ่นดินไทย ชาว
จีนจำนวนมากจึงเลือกที่จะเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสี เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม  พวก
เขาจึงเปลี่ยนชื่อและแซ่เป็นไทย การเรียนภาษาจีนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือกระทราวศึกษา
ธิการเขียนตำราจีนขึ้นเอง แต่ให้เรียนเพียงเล่มเดียว ซึ่งไม่มีทางเพียงพอที่จะเรียนรู้เพื่อ
นำไปใช้งานได้ สื่อภาษาจีนซึ่งมีเพียงหนังสือพิมพ์ไม่กี่หัวถูกคุกคาม ตรวจสอบ จนนับ
วันทั้งคนทำสื่อและคนรับสื่อภาษาจีนน้อยลงไปทุกที ๆ

สถานการณ์ลักษณะนี้ กลับตรงข้ามกับประเทศเพื่อบ้านของเรา อย่างประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์ ถึงแม้ทั้งสองประเทศดังกล่าวจะตัดความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศจีน
เช่นเดียวกับประเทศไทย และได้รับผลกระทบทางการเมืองจากลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่แพ้
หรืออาจหนักกว่าประเทศไทย เนื่องจากหัวหน้าขบวนพลพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์เป็น
คนจีนเสียส่วนใหญ่ แต่รัฐบาลของทั้งสองประเทศกลับเปิดช่องว่างเพื่อลดแรงกดดันโดย
การยังปล่อยให้เรียนภาษาจีน เปิดให้ทำสื่อภาษาจีนทุกด้าน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทร-
ทัศน์ ต่าง ๆ เป็นต้น  ชาวจีนในประเทศดังกล่าวจึงยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นจีน มี
ความเข้าใจสถานการณ์และความเป็นไปในประเทศจีน

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้พวกเราทั้งคนไทยแท้ และคนไทยเชื้อสายจีนห่าง
เหิน จากความเข้าใจประเทศจีน เมื่อโลกาภิวัฒน์เริ่มขับเคลื่อนมา พวกเราก็หนีไม่พ้นที่
จะต้องติดต่อสัมพันธ์กับประเทศจีน  ซึ่งกลายเป็นประเทศมหาอำนาจ  โดยเฉพาะทาง
เศรษฐกิจ ยิ่งเมื่อประเทศจีนเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) แล้ว ถนน
สายเศรษฐกิจทุกสายมุ่งสู่ประเทศจีน  แต่พวกเรากลับไม่สามารถทำความเข้าใจกับคน
จีน ทำให้การติดต่อธุรกิจหลาย ๆ ครั้งเกิดความเข้าใจผิดหรือถึงขั้นเกิดพิพาททางการค้า
ทำให้การเจรจาตกลงได้รับความเสียเปรียบ ซึ่งแตกต่างจากชาวสิงคโปร์และมาเลเซียที่
สามารถเข้าไปติดต่อได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันประเทศจีนเองเวลามองตลาดชาวจีน
โพ้นทะเลในแถบเอเชียก็จะมองสองประเทศนี้เป็นหลัก ทั้งที่ประเทศไทยเองก็มีจำนวน
คนจีนไม่ได้น้อยกว่าประเทศทั้งสองดังกล่าวเลย

เราในฐานะผู้ก่อตั้ง www.thaichinese.net จึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อความเข้าใจ
ระหว่างคนไทยเชื่อสายจีนกับคนจีนในจีนแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งคนจีนโพ้นทะเลในที่ต่าง ๆ
ทั่วโลก  ซึ่งเราหวังว่า ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมทุก ๆ
ท่าน ไม่มากก็น้อย ขณะเดียวกัน เราก็อยากได้รับการคำแนะนำและคำติชมเพื่อเป็นแนว
ทางในการปรับปรุงเนื้อหาที่ประประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ทุกคนติชมสามารถส่งมาได้ที่ี
thaichineseweb@yahoo.com ซึ่งจะเป็นพระคุณยิ่ง

ฝากข้อความในสมุดเยี่ยม guestbook2

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com