SilkRoad2

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

ศิลปะและวัฒนธรรม Art & Culture

เล่าขานลำนำเพลงจีน

ล้านโน้ตพันทำนอง เรียงถ้อยร้อยคำ ขับขานลำนำเส้นทางสายไหม(2)
马友友-丝绸之路

YoyoMa_bหม่าโหยวโหย่ว 马友友 หรือโยโย่
หม่า (Yo-Yo Ma) ซึ่งเป็นชาวจีนอเมร
ิกัน นักเชลโล (Cellist) ระดับโลกผู้
ซึ่งเกิดในครอบครัวชาวจีน  ในกรุง
ปารีส และอพยพไปอเมริกาเมื่อตอน
อายุสี่ขวบเพื่อเข้าศึกษาดนตรีคลาส
สิคจนเป็นนักเชลโล ที่ได้รับรางวัล
มากมาย (15 Grammy Award) จาก
ประสบการในการตระเวนทัวร์คอน-
เสิร์ตทั่วโลกตลอดระยะเวลา25 ปีทำ
ให้หม่าพบเห็นความแตกต่างทางวัฒน
ธรรม ปราชญาแนวคิด ศาสนา ซึ่งมี
อิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของประเทศ
เหล่านั้น เขาสงสัยว่าประติสัมพันธ์อัน
สลับซับซ้อนในประเทศเหล่านี้จะเกิด
ขึ้นได้อย่างไร และดนตรีสมัยใหม่จะ

ภาพเขียนหม่าโหยวโหย่ว

สามารถก่อรูปหล่อหลอมวัฒนธรรมเหล่านี้เข้าหากันได้อย่างไร  นี่เป็นแรงจุด
ประกายให้หม่าริเริ่ม”โครงการเส้นทางสายไหม”หรือ Silk Road Project เนื่อง
จากหม่าเป็นนักดนตรีคลาสสิคสังกัดค่าย Sony Classical ทางโซนี่จึงเป็นผู้จัด
สรรงบประมาณในการเริ่มต้นโครงการ แต่งบประมาณในการดำเนินโครงการ
จริง ๆ ได้รับจาก Aga Kahn Trust for Culture

ในโครงการเส้นทางสายไหม เริ่มดำเนินการในปี ค.ศ. 1998 ซึ่งมีการจัดแสดงคอนเสิร์ต นิทรรศการ กลุ่มศึกษาค้นคว้า  การบันทึกสื่อต่าง ๆ  ทั้งภาพและ
เสียง สิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับข้อมูลของเหล่าประเทศบนเส้นทางผ่านของ”เส้นทาง
สายไหม”ซึ่งมีการจัดตามเมืองสำคัญต่าง ๆ เช่น ปารีส ลียอง วอชิงตัน โตเกียว
เป็นต้น ในระหว่างโครงการ หม่าได้พบกับ ศจ.เลวิน (Levin)  ซึ่งภายหลังลา
ออกจากสถาบันที่สอน มาร่วมงานกับหม่าโดยรับหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
นักวิชาการของเหล่าประเทศบนเส้นทางสายไหม และหนึ่งในไฮไลท์ของโครง
การนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องดนตรี

หม่าและLevin ใช้เวลาร่วมสามปีเพื่อสรรหาและเลือกเฟ้นนักดนตรีสี่สิบกว่าคน
จากประเทศบนเส้นทางสายไหม อาทิ เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย อิหร่าน
อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน อาเซอไบจัน มองโกเลีย เป็นต้น โดยนักดนตรีเหล่า
นี้ต้องไม่ใช่นักดนตรีแนวตะวันตก สำหรับนักดนตรีตะวันตกนั้นจะต้องเป็นนัก
ดนตรีแนวคลาสสิคหรือ World Music เท่านั้น เมื่อคัดเลือกได้แล้วก็นำเอานัก
ดนตรีเหล่านี้มาศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับดนตรีของแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งก็มีเครื่องดนตรีของบางที่ที่มีคีย์ไม่เหมือนกับดนตรีแนวสากลเลย
(ดังเช่นเพลงที่ 6 : Moutains are far away  ในผลงานชุด The Silk Road
Ensemble) แล้วนำมาปรับปรุงเพื่อให้สามารถบรรเลงร่วมกันอย่างกลมกลืนระ
หว่างตะวันตกกับตะวันออก    นี่คือการก่อเกิดผลงานชุด “The Silk Road
 Ensemble”

<<<ย้อนกลับ

หน้าถัดไป>>>

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com