ChinaToday5

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

ประเทศจีนโดยสังเขป-China in Brief

title

ประเทศจีน หรือ สาธารณะรัฐประชาชนจีน
The People’s Republic of China
中华人民共和国

ศาสนา: ประเทศจีนเป็นประเทศที่นับถือศาสนาต่าง ๆ เช่น พุทธ เต๋า อิสลาม
คาธอลิคและโปรเทสแตนท์ โดยมีสามศาสนาแรกที่กระจายสู่วงกว้างมากที่สุด
แต่ชาวฮั่วส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และเต๋า

แม่น้ำ: ประเทศจีนมีแม่น้ำมากกว่า 50000 สาย แต่ละสายที่ไหลผ่านจะครอบ
คลุมพื้นที่มากว่า 100 ตารางกิโลเมตร  และมีถึง 1500 สายที่ครอบคลุมพื้นที่
มากกว่า 1000 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำส่วนใหญ่จะไหลจากตะวันตกสู่ตะวันออก
และลงสู่ทะเล แม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำแยงซีหรือฉางเจียง แม่น้ำหวงเหอหรือ
แม่น้ำเหลือง (ฮวงโห) แม่น้ำเฮยหลง, แม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก แม่น้ำเลี่ยว
เหอ แม่น้ำไห่เหอ แม่น้ำเชียงดาง แม่น้ำหลานชางหรือแม่น้ำโขง

แม่น้ำฉางเจียง(ฉางแปลว่ายาว) มีความยาวถึง 6300 กม. ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่
สุดของประเทศจีน รองลงมาคือแม่น้ำเหลืองซึ่งมีความยาว 5464 กม. สำหรับ
คลองขุดแกรนแคนแนล 大运河 (Grand Canal) ที่ไหลจากหังโจวถึงเป่ยจิง
มีความยาวถึง1794 กม. และถือเป็นโครงการส่งน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณ
และเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลก

สภาพทางภูมิศาสตร
ประเทศจีนเป็นดินแดนที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์สลับซับซ้อน สภาพโครงสร้าง
พื้นดินลาดสูงชันทางตะวันตก และค่อย ๆ ลาดต่ำลงทางตะวันออก ร้อยละ 65
ของแผ่นดินเป็นพื้นที่ภูเขาสูง  มีเทือกเขาหลักทั้งหมด 5 แห่ง ยอดเขาสูงที่มี
ความสูงมากกว่า 8000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 7 แห่ง ทะเลรอบชายฝั่งตะวัน
ออกและตะวันออกเฉียงใต้มี 4 แห่งคือ ทะเลปั้วไห่ (BohaiSea) ทะเลจีนตะวัน
ออก (East China Sea) ทะเลเหลือง (Yellow Sea)  และทะเลจีนใต้ (South
China Sea)

เงินตรา
หน่วยของเงินตราจีนคือ เหรินหมินปี้ (Renminbi-RMB)ซึ่งหมายถึงเงินตราของ
ประชาชน หน่วยของเงินเหรินหมินปี้คือ หยวน (Yuan) อัตราแลกเปลี่ยนอย่าง
เป็นทางการ ระหว่างเงินบาทกับเหรินหมินปี้คือ 5 บาท/หยวน (โดยประมาณ )
1 หยวน มีค่าเท่ากัน 10 เจี่ยว 角 1 เจี่ยวมีค่าเท่ากัน 10 เฟิน 分 (บางพื้นที่ของ
จีนเรียกหน่วยของเงินอาจแตกต่างจากนี้ คือ เรียก “หยวน元” เป็น“ไคว่ 塊”
และเรียก“เจี่ยว角”เป็น “เหมา毛”) มูลค่าเงินเงินตราจะแบ่งเป็น หนึ่ง สอง ห้า
สิบ ห้าสิบ และหนึ่งร้อยหยวน หนึ่ง และ ห้า เจี่ยว และ หนึ่ง สอง และห้า เฟิน

กระแสไฟฟ้า ใช้แระแสไฟ AC 220 V, 50 Hz.

ระบบโทรทัศน์ ใช้ระบบ PAL เหมือนกับประเทศไทย

รหัสโทรศัพท์: จีนแผ่นดินใหญ่ใช้รหัส 86 ฮ่องกง 852 ไต้หวัน 886

การขับรถ: จีนแผ่นดินใหญ่ขับชิดขวา ฮ่องกงขับชิดซ้าย ไต้หวันขับชิดขวา

<<<ย้อนกลับ

หน้าถัดไป>>>

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com