Ch_SchoolHist2

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

ประวัติการศึกษาภาษาจีนในไทย (2)
ผ่านประสบการณ์ของอจ.อารี ภิรมย์ ยุคการฑูตใต้ดิน

โรงเรียนจีนในเมืองไทย

คนนั่งอยู่ในห้องฟังแล้วคงสนใจ มีคนหนึ่งพูดขึ้นว่า ได้รับความรู้เมืองไทย
ดีขึ้น ขณะเดียวกัน อีกคนหนึ่งพูดขึ้นว่า “ทราบว่าคุณถูกจับในข้อหาคอม
มิวนิสต์สองครั้งและถูกออกจากราชการที่ทำมาตั้ง 20 ปี  เพราะตั้งโรง-
เรียนราษฎร์สอนภาษาจีน เรื่องมันเป็นมาอย่างไร  พวกเราอยากรู้ด้วย
อยากรู้เรื่องโรงเรียนจีนในเมืองไทยแต่ต้นมาจนถึงขณะนี้ คุณพอจะช่วย
เล่าให้ฟังได้ไหม เวลายังมีแต่ถ้าเหนื่อยแล้วก็ยกไปเล่าวันหลัง”

ผมเห็นว่ายังมีเวลาพอและไม่เหนื่อยอะไร ถึงกล่าวว่า“ถ้าเป็นความต้อง-
การของพวกท่าน จะพยายามเล่าให้ฟังเท่าที่จำได้เพราะเรื่องการศึกษานี้
ผมเป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนมีความสนใจเป็นพิเศษ เคยจดไว้ที่
บ้าน มีบันทึกหัวข้อย่อยๆติดมาด้วย ปัญหาเรื่องโรงเรียนนี้มีความยาวและ
ยุ่งยากมาก จึงไม่ขอพูดโดยละเอียด จึงขอพูดเกี่ยวกับประวัติโดยสังเขป
เท่านั้น

ชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยสมัยก่อน ดร.ซุน  ปฏิวัติเปลี่ยนการปก-
ครอง มุ่งหน้าแต่ทำมาหากินด้วยความขยันขันแข็ง อยู่ไปไม่กี่ปีตั้งหลัก-
ฐานได้  เมื่อตั้งครอบครัวมีหลักฐานแล้ว บางคนนึกถึงหนังสือจีนอันเป็น
หนังสือประจำชาติของตน ก็อยากให้ลูกหลานได้เรียนรู้ เพื่อใช้ติดต่อประ
กอบอาชีพทางการค้า เพราะการค้าขายตามเมืองต่างๆในเอเชียภาคใต้
ตกอยู่ในมือจีนเป็นส่วนมาก หนังสือจีนเป็นสื่อติดต่อการค้าได้ดีเป็นพิเศษ
เมื่ออยากให้ลูกหลานเรียนรู้หนังสือจีน จึงไปค้นหาชาวจีนผู้รู้หนังสือที่เฝ้า
ศาลเจ้ามาสอนถึงบ้าน  ต่อมาคนจีนที่คิดตั้งโรงเรียนจีนขึ้นในเมืองไทย
เดิมทีก็มีความนึกคิดและต้องการเพียงข้อนี้เท่านั้น

เมื่อดร.ซุน ปลุกใจรวบรวมกำลังชาวจีนผู้รักชาติ ขึ้นเปลี่ยนการปกครอง
แล้ว ความไหวตัวทางการเมืองได้ปลุกชาวจีนให้ตื่นตัวในเรื่องรักชาติขึ้น
ทั้งในและต่างประเทศทั่วไป ความรักชาติมีผลสะเทือน ให้เริ่มมองเห็น
ความสำคัญของการศึกษา จึงตั้งโรงเรียนขึ้นสอนหนังสือจีนแก่ลูกหลาน
การสอนหนังสือจีนในเมืองไทยมีประวัติที่ควรสนใจดังนี้

โรงเรียนจีนแผนใหม่แห่งแรกที่ตั้งขึ้นในเมืองไทย คือ โรงเรียนฮั่วเอียะ
ตั้งขึ้นที่ตรอกกัปตันบุช เมื่อปี พ.ศ.2451 เมื่อโรงเรียนนี้เลิกล้มไป จีนแต้
้จิ๋วได้ตั้งโรงเรียนซินเมินขึ้นสอนหนังสือจีนด้วยภาษาแต้จิ๋ว เป็นเหตุให้จีน
ภาษาอื่นเอาอย่าง ตั้งโรงเรียนประจำภาษาของพวกต้นขึ้นบ้าง  รวมเป็น
หลายโรงเรียนด้วยกัน

        สมาคมจีนแคะ ตั้งโรงเรียนจิ้นเตอะ ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2456
        สมาคมจีนกวางตุ้ง ตั้งโรงเรียนเม่งตัก ขึ้น พ.ศ.2457
        สมาคมฮกเกี้ยน ตั้งโรงเรียนป้วยง้วน ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2458
        สมาคมไหหลำ ตั้งโรงเรียนยกหมิน (ยุหมิน) ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2464

หลังจากประเทศจีนปฎิวัติล้มกษัตริย์ราชวงศ์เช็ง และตั้งประชาธิปไตยขึ้น
โดย ดร.ซุน เมื่อปี พ.ศ.2455 แล้ว ครูโรงเรียนจีนที่มาจากเมืองจีนมาดำ
เนินการอยู่ตามโรงเรียนในเมืองไทย  โดยมากเป็นคนสมัยใหม่ที่สนใจ
การเมือง และโรงเรียนจีนเวลานั้นก็สอนแต่หนังสือจีน ไม่สอนหนังสือ
ไทยเลย

เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  กระทรวงธรรมการ (ศึกษาธิ
การ) ของไทยสมัยนั้น จึงต้องตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นใช้
บังคับ เมื่อปี พ.ศ.2461  และส่งครูไปช่วยส่งเสริมกิจการโรงเรียนจีนให้
ปฏิบัติถูกต้องตามประราชบัญญัติฉบับนั้นด้วย การที่กระทรวงศึกษาธิการ
ตราพระราชบัญญัติฉบับนั้นขึ้นใช้ เป็นเหตุให้ผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนจีน
ส่วนหนึ่งเกิดความเข้าใจผิด กระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น จึงเชิญหัวหน้า
โรงเรียนจีน ไปพบปะปรับความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กระทรวงที่สามัคยา-
จารย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2470 สรุปความสำคัญที่ได้จากการพบปะครั้ง
นั้นมีว่า

การศึกษาในด้านโรงเรียนราษฎร์ เป็นการร่วมมืออันสำคัญระหว่างราษฎร์
กับรัฐบาลในอันที่จะจัดการศึกษาให้แพร่หลายออกไป จึงมีพระราชบัญ-
ญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้น  ด้วยความประสงค์ที่จะบำรุงกิจการแผนกนี้ ให้
เจริญยิ่งขึ้น หาใช่เป็นการกดขี่บังคับดังที่บางคนเข้าใจไม่ รัฐบาลไม่รัง-
เกียจที่โรงเรียนจีนจะอบรมเด็กจีนแท้ๆ โดยเลือดเนื้อเชื้อไขให้รักชาติจีน
แต่อย่าให้เป็นทำนองเร้าใจเด็ก ให้ประพฤติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบ
สุขของบ้านเมือง หรือให้คนจีนต่อคนจีนหรือต่อชาวต่างประเทศอื่นเกิด
การต่อสู้กันขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นเหตุให้เจ้าของบ้านไม่เป็นอันอยู่
สุข ฉะนั้น ขอให้ฝ่ายโรงเรียนจีนที่มาประชุมช่วยพยายามอย่าให้มีเรื่องที่
จะทำให้นักเรียนเกิดการฮึกเหิมขึ้นได้ การทำได้เช่นนี้จึงนับได้ว่าร่วมมือ
กันจัดการศึกษาโดยแท้จริง

<<<ย้อนกลับ

หน้าถัดไป>>>

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com