ThaiChinese.net:Thai Chinese community site...History of China Learn Chinese

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

เรียนภาษาจีน-Learn Chinese

logobnu_00102
โรงเรียนวัฒนธรรม
ไทย-จีน ศึกษา

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

การเรียนภาษาจีนมีมาอยู่คู่กับชุมชนชาวจีนมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพียงแต่
ไม่มีความต่อเนื่อง บางช่วงก็สอนกันอย่างสง่าผ่าเผย บางช่วงเทบจะต้อง
สอนกันแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ ตามแต่สถานะการณ์ทางการเมือง จึงทำให้-
ลูกหลานคนจีนในประเทศไทยเป็นจีนแต่เพียงหน้าตา “ตี๋-หมวย” เท่านั้น

แต่ปัจจุบันนี้ กระแสจีนเริ่มก่อกระแสแรงไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
หากแต่แรงไปทั่วโลก โรงเรียนสอนภาษาจีนจึังอาศัยเกาะตามกระแสเปิด
ขึ้นมาราวกับดอกเห็ด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าหากแต่ละโรงเรียนที่เปิดขึ้นมา
รักษาคุณภาพในการเรียนการสอน จริง ๆ ก่อนที่จะถึงวันนี้ กระทรวงศึก-
ษาธิการเองก็เคยกำหนดหลักสูตรภาษาจีน เป็นวิชาเลือกในระดับมัธยม
และอาชีวะกันก่อนหน้านั้นแล้ว แต่เนื่องจากผู้สอนไม่ใช่ผู้ที่เรียนภาษาจีน
มาอย่างแตกฉาน เป็นเพียงแต่ “เคยเรียนมาบ้าง” เสียงส่วนใหญ่ อีกทั้ง
สำเนียงที่สอนก็ไม่เป็นสากล  เนื่องจากสอนออกเสียงตามภาษาแต้จิ๋ว
ส่วนผู้เรียนก็มุ่งเรียนเพื่อให้ครบหน่วยกิตเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์อะไรได้เลย ถือเป็นการสูญเปล่าอย่างสิ้นเชิง

การเรียนภาษาจีนอาจเป็นเรื่องที่ยากสำหรับหลาย ๆ คน โดยเฉพาะสำ-
หรับคนที่เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง เนื่องจากภาษาจีนเป็นคำโดด ไม่
ใช่เกิดจากการผสมต้ัวพยัญชนะและสระอย่างภาษาอังกฤษ หรือภาษา-
ไทย เฉพาะตัวอักษรที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็มีถึงหลายพันตัว
แล้ว อีกอย่างการจะอ่านภาษาจีนได้ก็ต้องศึกษาวิธีการสะกดเทียบเสียง
ในอดีตเราจะใช้ตัวจู้ยิน 注音 หรือคนที่เคยเรียนจีนมาบ้างอาจเรียก เปอ
เพอ เมอ เฟอ  ซึ่งต้องเสียเวลาเรียนเป็นสัปดาห์กว่าจะเรียนตัวอักษรจีน
จริง ๆ ได้ แต่ปัจจุบันนี้ รัฐบาลจีนซึ่งคงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึังได้ปฏิ
รูประบบการศึกษาภาษาจีนใหม่เพื่อให้ง่ายขึ้น อย่างน้อยผลจากการปฏิ
รูปที่เป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดก็มีสองประเด็นคือ
   1. การเปลี่ยนระบบการสะกดคำและเทียบเสียงจากจู้ยิน 注音 เป็น
แบบพิงยิน 拼音 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากตัวสัญลักษณ์จุ้ยินเป็นการใช้ตัว
พยัญชนะและตัวสระภาษาอังกฤษแทน   เนืื่องจากภาษาอังกฤษมีการ
เรียนในทุกประเทศอยู่แล้ว
   2. เปลี่ยนรูปตัวอักษรภาษาจีนให้เขียนง่ายขึ้น เช่นจากเดิมการเขียน
หนึ่งตัวอักษรอาจต้องเขียนถึงสิบกว่าขีด ก็ลดลงมาเหลือ 6-7 ขีดเป็นต้น
ตัวอย่างเช่นจาก 国际 กั๊วจี้ก็เปลี่ยนรูปเป็น 国际

แต่การสะกดและเทียบเสียง ระจะต้องระมัดระวังที่จะจำปะปนกับวิธีที่เรา
เคยชินอยู่แล้ว เช่น ตัว “Z” ปรกติเราจะเคยชินออกเสียงเป็น ซ   “Q”
ปรกติเราจะเคยชินออกเสียงเป็น ค หรือ คว ส่วน “E” เป็นสระ-อี  หรือ
สระ-เอ ในมาตรฐานในการเทียบเสียงของจีนตัว Z เป็น จ ตัว Q  ออก
เสียงเป็น ช ส่วน E ออกเสียงเป็นสระ-เออ  ดังตัวอย่างเช่น เหมาเจ๋อตง
เรามักออกเสียงเป็น เมาเซตง ตามภาษาอังกฤษ  ซึ่งเขียนตามวิธีการ
เทียบเสียงแบบพิงยิน คือ mao-ze-dong หรือ qin ออกเสียง ชิง เป็นต้น

ทางคณะผู้จัดทำ www.thaichinese.net   จึงอยากให้ท่านผู้เยี่ยมชม
สามารถเข้ามาศึกษาภาษาจีนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คือเราจะจัด
การเชื่อมโยงสู่แหล่งที่ให้การเรียนรู้ภาษาจีนออนไลน์   เพียงแต่ท่านที่
ต้องการศึกษาอาจต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษบ้าง  เนื่องจากการอธิบาย
ทั้งหมดจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จนกว่าเมื่อเรามีความพร้อมมากกว่า
นี้  (ซึ่งแน่นอนก็ต้องได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจากท่านผู้เยี่ยมชม
ทั้งหลาย) เราจะจัดทำขึ้นมาเองเป็นภาษาไทยเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

ขอเชิญเข้าสู่ห้องเรียนภาษาจีนออนไลน์....

MeetingMao_sประวัติการศึกษาภาษาจีนในไทย
ผ่านประสบการณ์ของอจ.อารี ภิรมย์
การศึกษาภาษาจีนในไทยได้เกิดขึ้นมาช้า
นาน แต่เหตุใดลูกหลานจีนส่วนใหญ่จึงไม่
ประสีประสากับภาษาพ่อแม่ของตน แม้กระ
ทั่งแซ่ที่ถือเป็นโครตเหง้าของตนยังเขียน
ไม่เป็น กรุงสยามเคยมีลูกจีนเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน แต่เหตุไฉนภาษาจีน
จึังดูเหมือนถูกละเลยโดยลูกหลานจีนรุ่นหลังเหล่านี้ เอาข้อเขียนของอจ.
อารี ภิรมย์แล้วจะพบในนั้นมีคำตอบชัดเจน (อ่านรายละเอียด)
 
 

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การเรียนภาษาจีน เพลงจีน หลังจีน และข่าวสารอื่นๆ
กับเพื่อนสมาชิกในชุมชนไทย-จีนที่ ThaiChinese Forum

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com