Panda

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

สัญชาติหมีแพนด้า

Panda2

ประเทศไทยถือว่าโชคดี และมีความสนิทชิดเชื้่อกับประเทศจีนไม่น้อย มิ
ฉะนั้น เราคงไม่มีโอกาสได้“อุปการะเลี้ยงดู”ช่วงช่วงและหลินฮุ่ยแน่ เนื่อง
จากหมีแพนด้าเป็นสัตว์เอกล้ักษณ์เฉพาะของจีนที่มีจำนวนประชากรหมี
เหลืออยู่ไม่มากด้วยความที่มันขยายพันธุ์ยาก ที่กล่าวว่าประเทศมีความ
สนิทชิดเชื้อกับประเทศจีนจนถึงขั้นเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน เราถึงได้รับ
การไว้วางใจจากจีนมอบหมีมาหนึ่งคู่ ถ้าดูจากหมีที่มอบให้ประเทศต่าง ๆ
แล้ว ส่วนใหญ่ล้วนเป็นประเทศมหาอำนาจแทบทั้งนั้้น

หมีแพนต้าเป็น“ฑูต”อยู่ในประเทศไหนบ้าง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957-1982 รัฐบาลจีนได้ส่งมอบหมีแพนด้าให้ประเทศต่างๆ
รวมทั้งสิ้น 23 ตัวใน 9 ประเทศ โดยตอนนี้เหลือเพียง 7 ตัว คือ ในญี่ปุ่น
2 ตัว เม็กซิโก 3 ตัว และเยอรมัน 2 ตัว ที่ใน 9 ประเทศ ตั้งแต่หลังปี1982
รัฐบาลจีนเปลี่ยนนโยบายจากการมอบให้เป็นการให้ยืมแทน ซึ่งของประ
เทศไทยนั้นก็อยู่ในเงื่อนไขของการยืม ปัจจุบันหมีแพนด้าที่ให้ยืมมีอยู่ใน
ประเทศต่าง ๆ 24 ตัวใน 6 ประเทศ ดังนี้ ประเทศอเมริกา ออสเตรีย ญี่ปุ่น
เม็กซิโก เยอรมัน และ ประเทศไทย

หมีเหล่านี้ถือสัญชาติใด และเป็นกรรมสิทธิของใคร
เนื่องจากหมีที่กล่าวมา 23 ตัวใน 6 ประเทศ ซึ่งเป็นหมีที่ให้ยืม จึงถือว่า
พวกเขายังคงถือ“สัญชาติจีน”อยู่ และถือเป็นกรรมสิทธิของจีนซึ่งรวมถึง
ลูกหลานที่จะเกิดมาภายหลังด้วย ซึ่งตามเงื่อนไขคือ หมีที่ให้ยืมนั้นจะอยู่
ในประเทศนั้น ๆ ไม่เกิน 10 ปีแล้วต้องกลับประทศ สำหรับลูกหลานที่เกิด
ในขณะที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ พออายุได้ 3 ปีก็ต้องส่งกลับประเทศเหมือน
กัน สำหรับหมี 7 ตัวที่เป็นการ“มอบให้”ดังกล่าวข้างต้นได้โอนสัญชาติไป
เป็นสัญชาติและเป็นกรรมสิทธิของประเทศนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว

แพนด้า 23 ตัวก่อนหน้าได้มอบให้ใครบ้าง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957-1982 รัฐบาลจีนได้มอบหมีแพนด้าให้กับประเทศ
ต่าง ๆ ดังนี้
ปี 1957 มอบผิงผิง ให้สหภาพโซเวียต หลังจากนั้นมอบ อันอัน ให้อีกตัว
ปี 1965-1980 มอบให้เกาหลีเหนือรวมทั้งหมด 5 ตัว คือ ตานตาน ซันซิง
หลินหลิน เป็นต้น
ปี 1972 เมษายน มอบ หลิงหลิง และ ซิงซิง ให้อเมริกา
ปี 1972 ตุลาคม มอบ คังคัง และ หลานหลาน ให้ญี่ปุ่น ปี 1980 มอบหมี
ตัวเมีย ฮวานฮวาน ให้ญี่ปุ่น และปี 1982 มอบหมีตัวผู้ เฟยเฟยให้ญี่ปุ่นอีก
หนึ่งตัว รวมทั้งหมด 4 ตัว
ปี 1973 มอบเยี่ยนเยี่ยน กับ หลีหลี ให้ฝรั่งเศส
ปี 1973 เมษายน มอบ เจียเจีย กับ จิงจิง ให้อังกฤษ
ปี 1974 พฤศจิกายน มอบ เทียนเทียน กับ เป๋าเป่า ให้เยอรมัน
ปี 1975 กันยายน มอบ หยิงหยิง กับ เป้ยเป้ย ให้เม็กซิโก
ปี 1978 กันยายน มอบ ซ่าวซ่าว กับ เฉียงเฉียง ให้สเปน
สำหรับหมีที่มอบให้ไปในแต่ละประเทศนั้้น มีประเทศเม็กซิโกที่สามารถ
ผสมพันธุ์และคลอดลูกออกมาถึง 7 ตัว และมีชีวิตอยู่รอดถึง 4 ตัว ซึ่งถือ
ว่าเป็นประเทศเดียวที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการผสมพันธุ์หมีแพนด้า
นอกประเทศจีน

สำหรับจำนวนประชากรหมีแพนด้าที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาตินั้น จากการ
สำรวจตั้้งแต่ปี 1999-2005 รวมสำรวจทั้งหมดสามครั้ง พบกว่ามีจำนวนทั้ง
หมด 1590 ตัว ทั้งนี้ยังไม่นับรวมตัวที่อายุต่ำกว่า 1 ปี ซึ่งตัวเลขของหมีได้
เพิ่มขึ้นจากทศวรรษ 1980 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1100 ตัว

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com